Proeftoets online dating Sexrollett cam chat free

De aanvrager voor een vergunning voor het gebruik van één of meerdere frequenties voor niet-landelijke commerciële radio-omroep en commerciële radio-omroep middengolf volgt het format en de schema’s van deze bijlage.

Het bestaat uit een deel met algemene onderdelen (deel I) en een deel met informatie die voor elk aangevraagd kavel afzonderlijk wordt verstrekt (deel II) .

De Staat is dan ook niet aansprakelijk voor de implementatie en het om welke reden dan ook niet halen van het demografisch bereik.De beschrijving moet inzicht geven in alle banden met andere aanvragers en bestaande vergunninghouders zodat nagegaan kan worden of er een zodanige verbondenheid is dat er sprake is van eenzelfde instelling in de zin van artikel 82f van de Mediawet. Documenten De aanvraag bevat kopieën van eventuele overeenkomsten als hiervoor onder 1, onderdeel, b bedoeld en van andere documenten die relevant kunnen zijn voor de verbondenheid.Ook hier geldt dat als de aanvrager valt onder het recht van een ander land dan Nederland dat lid is van de Europese Unie of dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, de aanvraag de vergelijkbare gegevens en documenten krachtens dat recht bevat. Schriftelijke verklaring De aanvraag bevat een ondertekende schriftelijke verklaring van de aanvrager: De aanvrager geeft onderstaande informatie voor elk aangevraagd kavel afzonderlijk.Ieder vakje bevat het percentage dat in het voorgenomen radioprogramma op de desbetreffende dag van de week tussen 07.00 uur en 19.00 uur uitsluitend wordt besteed aan programmering die in het bijzonder gericht is op het gebied waarvoor het programma bestemd is.Dit percentage wordt verkregen door het aantal minuten dat op de desbetreffende dag tussen 07.00 uur en 19.00 uur uitsluitend aan het programmavoorschrift zal worden besteed (A) te delen door de netto zendtijd (B) en de uitkomst te vermenigvuldigen met 100%.

Search for proeftoets online dating:

proeftoets online dating-1

De beschikbare frequentieruimte voor commerciële radio-omroep middengolf waarvoor een vergunningaanvraag kan worden ingediend is beschreven in bijlage 1, tabel B, bij deze regeling, en is verdeeld in vijf kavels genummerd C4, C5, C8, C11 en C12.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “proeftoets online dating”